Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Thesis #7325

[error in script] (1395) اثربخشي مدل درماني ماتریكس در درمان بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Text
فهیمه احتشامی پویا.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text
فهمیه احتشامی پویا فایل کامل .pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (13MB) | Request a copy

Persian Abstract

مقدمه:سوءمصرف مواديكي ازجدی‌ترین معضلات بشري درسال‌های اخيرويكي ازپیچیده‌ترین پدیده‌های انساني می‌باشد، درحال حاضرحداقل1300نوع ماده محرك وجودداردكه ازبين آن‌هاتركيبات آمفتاميني وفراورده‌های كوكا،بيشترين مصرف رادرجهان دارد، مصرفموادمحرك وتوهم‌زاموجب تغييردرسطح هوشياري شده وتمايلات عاطفي واحساسي فردراافزايش می‌دهد. بروزتوهمات بينايي به همراه اختلال در تمركزوتصمیم‌گیری به دنبال مصرف،امري محتمل است، . نتایج بررسی‌ها حکایت از آن داشت که درمان دارویی برای جلوگیری از عود و قطع مصرف اثر قابل‌توجهی نداشته و عمده سهم درمان اعتیاد بر عهده درمان‌های روان‌شناختی است. درمانی ماتریکس که به‌نوعی در برخی مراکز درمانی تبدیل به پروتکل درمان مواد محرک گردید‌ مداخله سرپایی فشرده و ساختاری است که به مدت 16 هفته برای وابستگان به مواد محرک اجرا می‌شود. روش بررسي : این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کل افراد مبتلا به سوء مصرف مواد محرک درشهر زنجان بود. حجم نمونه 40 نفر از افرادی که به کلینیک های روانپزشکی وروانشناسی بالینی و مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند که بصورت نمونه گیری در دسترس گرد آوری شدند. بعد از کسب رضایت کتبی از آزمودنی ها وامضاء تعهد رعایت قواعد درمانی و دارا بودن معیارهای پژوهش بصورت تصادفی به دو گروه درمان دارویی و ترکیبی(درمان دارویی ومدل درمانی ماتریکس) تقسیم شدند. درابتدا و انتهای پژوهش تمام پرسشنا مه ها از جمله SWLS ،DASS ، شاخص شدت اعتیاد و آزمایش ادرار اجرا شد . سپس بعد از جمع‌آوری داده‌ها با روش‌های آماری تحلیل کواریانس فرضیه‌های مطرح ‌شده مورد بررسی قرار گرفت. نتايج :نتایج بدست آمده از محاسبه تحلیل کوواریانس بیانگر این است که مدل درمانی ماتریکس سهم به سزایی در افزایش میزان رضایت اززندگی بیماران مبتلابه سوءمصرف موادمحرک داشته است.(P=./..1)وهمچنین میزان اضطراب، استرس ، افسردگی در گروه مداخله را بهبود بخشیده است که سه مورد شامل این مقدار می باشد. (P=./..1)و مقدار ضریب اتا نشان می دهد که مداخله توانسته است 39درصد تغییرات مربوط به استرس،46درصد تغییرات مربوط به اضطراب و48درصد مربوط به افسردگی راتبیین کند.به ترتیب(./392)(./459) (./482) درمورد متغییرهای وابسته وضعیت شغلی ومصرف موادمخدروالکل ووضعیت حقوقی وخانوادگی وروانی مداخله موثر بوده است که همه موارد (P=./..1)است.امادرشاخص وضعیت پزشکی شدت اعتیاد بین دوگروه تفاوت معناداری مشاهده شد.P./111).(وهمچنین آزمون خی دو نشان میدهد که در گروه کنترل تعداد دفعات مثبت بودن آزمایش ادرار در پس آزمون کاهش یافته است (P=./..5) نتيجه گيري و پيشنهادات :مدل درمانی ماتریکس در درمان و میزان بهبودی معتادان به ماده محرک نسبت به دیگر روش های درمانی موفق تر می باشد. ،بامدل درمانی ماتریکس،نگرش آزمودنی هانسبت به ماده محرک تغییرکرد،ازآنجاکه تغییرنگرش نقش مهمی درحفظ پرهیزوخویشتنداري دارد،پیشنهادمیگرددازاین درمان براي افراددرحال ترك،بهرحال لازم گرفته شود، همچنین درتدوین پروتکل درمانی ویژه ماده محرك،مدل درمان ماتریکس موردتوجه وزارت بهداشت وستادمبارزه باموادمخدرقرارگیرد،باتوجه به نقش بارزوسوسه درلغزش وعودمعتادین،به ویژه درموردماده محرک،متخصصین درگیردرمان اعتیاد،ازاین مدل درمانی ستفاده کنند.

Title

The effectiveness of matrix treatment model in improving patients with stimulant substance abuse

Abstract

Back ground:. : In the recent years, drug abuse is one of the most serious human problems and one of the most complex human phenomena. There are at least 1300 type stimulant compounds, and now, amphetamines and coca products are more used than others in the world. Using drug and hallucinogens changes the consciousness level increasing emotional tendencies. Also, the incidence of optical hallucinations as well as concentrating and decision-making disorders among patients are possible. Researches have shown that medicine therapy is not effective to prevent reuse of drugs, but psychological treatments play a key role. Matrix treatment, as a treating protocol in some medical centers, is an intensive and structural outpatient intervention that runs for 16 weeks for drug-addicted patients Method: The present study was a practical clinical trial with a pre_test, post_test design. The study population included all the people misusing stimulaton drugs in the city of Zanjan, iran. The study sample included 40 patients who were attending to psychological, psychotherapy clinics and were chosen by convenient sampling. Then the participants signed a written contest form, showing their willingness to take part in the study and to observe all the steps in the treatment process. After that, they were randomly assigned to either of the two study groups: medicinal intervention, and combined intervention (medicine + matrix treatment model). Before and after the treatment the participants filled in the study's questionnaires including:SWLS,DASS, addiction severity, and urinary tests. The study hypotheses were then investigated using Analysis os Covariances. Results: Results from covariance analysis shows that matrix treatment model had a significant effect on increasing life satisfaction of patients suffering from stimulation drug misuse(P=./..1). It also decreased anxiety, stress, and depression in the intervention group(P=./..1).Etta coefficient shows that intervention managed to explain 39% of changes in stress, 46% of changes in anxiety, and 48% of changes in depression. Respectively(./392)(./482)(./459). The intervention also exerted effects on other dependent factors including job status, drug and alcohol use, salary, and mental and family status(P=./..1).However, a significant difference was observed in the medical status of addiction severity between the two groups(P=./111). In addition chi2 revealed that in the control group the frequency of positive urinary tests decreased in the post test.(P=./..5) Conclusion: Matrix treatment model is more effective than other methods in treating and recovery rate of addicted patients who abuse stimulant drugs. With using Matrix method, a change in participants’ attitude was observed. Since changing attitudes play an important role in maintaining abstinence and restraint, the use of this treatment for the people trying to leave such drugs is recommended. Moreover, it is suggested that Matrix method can be considered by the relative national organizations such as Ministry of Health and The Center for Combating Narcotics. Considering the important role of slipping in reuse of drugs among addicted patients, especially in the field of stimulant drugs, we recommend the Matrix method to the physicians and specialists working to treat drug abuse

Item Type: Thesis (Masters)
Keywords: Matrix treatment. Substance abuse .Effectiveness
Subjects: WM Psychiatry > WM 475-611 Other Disorders
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Number of Pages: 141
Depositing User: گ ش
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/7325

Actions (login required)

View Item View Item