Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

(1388) بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی. محیط شناسی.

Full text not available from this repository.

Official URL: https://jes.ut.ac.ir/article_21630.html

Title

بررسی تأثیر تراکم کرم E.Foetida بر pH ، نسبت C/N و سرعت فرایند در فرایند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

Abstract

روزانه مقادیر زیادی زباله از اجتماعات انسانی به روش‌های مختلف دفع می‌شود. بخش چشمگیری از این زباله‌ها را مواد آلی تشکیل می‌دهند که بازیافت این مواد و بهره‌گیری از آنها به روش‌های مختلف به علت جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع و انرژی مورد توجه انسان قرار دارد. یکی از روش‌های مناسب بازیافت این مواد، تولید کود آلی با استفاده از روش ورمی کمپوست است که با بهره‌گیری از خصوصیات کرم‌های خاکی به تغییر و تبدیل مواد زاید آلی به کود آلی مناسب کمک می‌کند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر تراکم کرم‌ها بر مقادیر pH و نسبت C/N که از شاخص‌های مهم کیفی کمپوست هستند و همچنین سرعت پیشرفت فرایند است. در این مطالعه از کرم خاکی گونة Eisenia Foetida استفاده شد و 5 محیط شامل 1 محیط شاهد و 4 محیط با تعداد کرم‌های متفاوت ایجاد شده و مقادیر pH، نسبت C/N و سرعت فرایند بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهندة تأثیر معنی‌دار افزایش تعداد کرم بر pH نیست(p- value>0.05). این مسئله نشان می‌دهد که افزایش تراکم کرم از 0 تا 24 تأثیر چندانی در تغییرات pH نداشته است. ولی میانگین pH در محیط‌های با کرم بیشتر، پایین‌تر است. بین تراکم کرم‌ها و نسبت C/N رابطة معنی‌داری به دست آمد. در تأثیر بر نسبت C/N، تراکم 0 و 6 کرم تفاوت معنی داری نشان ندادند ولی بین 0 کرم و سایر محیط‌ها با تعداد کرم بیشتر، تفاوت معنی‌داری در نسبت C/N وجود داشت. کمترین مقدار نسبت C/N در محیط با تراکم 18 کرم به دست آمده که آن را در حد استاندارد کلاس B کمپوست طی 1 ماه فرایند شدن، قرار می‌دهد. همچنین بیشترین سرعت فرایند در تراکم 18 کرم در 70گرم پسماند غذایی به دست آمد.

Item Type: Article
Keywords: پسماند غذایی تراکم سرعت فرایند ورمی کمپوست
Journal or Publication Title: محیط شناسی
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6382

Actions (login required)

View Item View Item