Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر د ستاورد بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری

(1388) تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر د ستاورد بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی.

[img] Text
l.pdf

Download (382kB)

Title

تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر د ستاورد بر صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری

Abstract

مقدمه: ارتقاء کیفیت آموزش بالیني مستلزم استفاده از روشهای کارآمد است. آموزش مبتني بر دستاورد یكي از حرکتهای اصالحي آموزشي است که در سالیان اخیر کشورهای بسیاری را تحت نفوذ خود قرار داده است. علي رغم پذیرش جهاني آموزش مبتني بر دستاورد، مستندات تحقیقي در مورد اثر آن بر صالحیت بالیني )مهارتهای شناختي و رفتاری(بسیار اندک است این مطالعه با هدف بررسي تاثیرآموزش مبتني بر دستاورد برصالحیت بالیني دانشجویان پرستاری انجام گرفت. روش كار: در یک مطالعه نیمه تجربي با طرح دو گروهي پیش آزمون-پس آزمون 22 دانشجوی پرستاری به صورت سرشماری انتخاب و به صورت تصادفي ساده به دو گروه کنترل و دو گروه تجربي تقسیم شدند. هر گروه شامل 7-2 نفر بود. پس از اجرای پیش آزمون مهارتهای شناختي، دانشجویان گروههای کنترل با روش سنتي و دانشجویان گروههای تجربي با روش آموزش مبتني بر دستاورد به مدت 9 روز تحت آموزش بالیني قرار گرفتند. در نهایت مهارتهای شناختي دانشجویان با پس آزمون و مهارتهای رفتاری با چک لیست مورد مشاهده قرار گرفت. دو گروه اول به عنوان گروه کنترل، آموزش مرسوم را در بخش همودیالیز بیمارستان امام )ره( دریافت نمودند و آموزش دو گروه بعدی به عنوان گروه تجربي با استفاده از برنامه آموزشي که بر اساس آموزش مبتني بر دستاورد طراحي شده بود به همان مدت صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ویلكاکسون و منویتني و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافتهها نشان داد آموزش مبتني بر دستاورد در ارتقای مهارتهای شناختي و رفتاری دانشجویان موثر است. میانگین مهارتهای شناختي گروه تجربي در پس آزمون و همچنین مهارتهای رفتاری آنها، در تمامي موارد و در کل بطور معني دار از گروه کنترل بیشتر بود. صالحیت بالیني دانشجویان گروه تجربي بطور معني دار از گروه کنترل بیشتر بود. نتیجه گیری: روش آموزش مبتني بر دستاورد بیش از روش سنتي منجر به ارتقای صالحیت دانشجویان پرستاری شده، بنابراین پیشنهاد مي شود از این روش در آموزش بالیني بیشتر استفاده گردد.

Item Type: Article
Keywords: آموزش بالیني، آموزش مبتني بر دستاورد، صالحیت بالیني
Journal or Publication Title: مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6258

Actions (login required)

View Item View Item