Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

تأثير مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدني زنان مبتال به پرفشاري خون

(1387) تأثير مشاوره با خانواده بر شاخص توده بدني زنان مبتال به پرفشاري خون. سلامت و مراقبت.

[img] Text
l.pdf

Download (215kB)

Abstract

زمينه و هدف: افزایش وزن یکی از مهمترین عوامل خطر پرفشاری خون میباشد، لذا اقدامات مداخله ای در جههت کهاهش وزن میتواند باعث کنترل این بیماری گردد. این پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر مشاوره با خانواده بر کاهش شاخص توده بدنی زنه ان مبتال ب پرفشاری خون انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر یك مطالع نیم تجربی است. جامع پژوهش، روستای نیماور شهرستان زنجان بوده و نمونه هها شهامل کلی زنان مبتال ب پرفشاری خون این روستا )41نفر( بودند. شاخص توده بدنی نمون ها، 1 ماه قبل، حین مشاوره و 2 و 3 ماه بعهد از آن، کنترل و ثبت گردید. میانگین شاخص توده بدنی قبل، حین و بعد از مشاوره با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس از نوع اندازه گیری مکرر و تی زوج با یکدیگر مقایس شد. يافته ها: میانگین شاخص توده بدنی مددجویان، قبل از مشاوره44/23/22 بود ک این میزان ب ترتیب؛ حین مشهاوره، دو و سه ماه بعد از مشاوره ب 2/83/22 ،24/43/22 و 2/33/22 کاهش یافت. آزمون آماری آنالیز واریانس، بین میانگین شاخص توده بدنی قبل از مشاوره با یك، دو و س ماه بعد از مشاوره تفاوت معنی داری را نشان داد)0001.0<P.) نتيجه گيري: با توج ب یافت ها، مشاوره با خانواده ب عنوان روش آموزشی مؤثر درکاهش شاخص توده بدنی پیشنهاد می گردد.

Item Type: Article
Keywords: مشاوره با خانواده، شاخص توده بدنی، زنان روستایی
Journal or Publication Title: سلامت و مراقبت
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6256

Actions (login required)

View Item View Item