Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

اثر بخشي آموزش گروهي با لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان 12-8 ساله مبتلا به آسم

(1390) اثر بخشي آموزش گروهي با لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان 12-8 ساله مبتلا به آسم. مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی.

[img] Text
1b6f1ef8-94fd-466e-b8a6-fd496c3c4c02.pdf

Download (117kB)

Title

اثر بخشي آموزش گروهي با لوح فشرده بر كيفيت زندگي كودكان 12-8 ساله مبتلا به آسم

Abstract

زمینه و هدف آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی است که موجب اختلال در کیفیت زندگی بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی سلامت کودکان می شود. آموزش های برنامه ریزی شده از رموز موفقیت در کنترل سلامتی می باشد بطوریکه متعاقب اجراء آنها تا ۷۰ % از بروز حملات جلوگیری می کند. این مطالعه با هدف اثر بخشی آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر زنجان سال ۱۳۸۸-۸۹ انجام شد. روش بررسی در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی یک سوکور اثر بخشی آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی ۴۰ کودک مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلینیک آسم زنجان مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل: اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی PedAQLQ در ابعاد جسمانی، روحی- روانی، اجتماعی توسط پژوهشگر به روش نمونه گیری غیر تصادفی آسان از طریق مصاحبه با کودکان تکمیل و اطلاعات آن با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها میانگین نمرات کیفیت زندگی واحدهای مورد مطالعه در هر سه بعد و همچنین رتبه آنها بر اساس رتبه بندی who قبل و بعد از آموزش نشان دهنده ارتقاء کیفیت زندگی بود که به لحاظ آماری تفاوت معناداری در قبل و بعد از آموزش مشاهده شد (p<۰/۰۵). نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر چشمگیر آموزش گروهی با لوح فشرده بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به آسم می باشد. فلذا جهت حفظ و ارتقاء کیفیت زندگی این کودکان این روش آموزشی توصیه می گردد.

Item Type: Article
Keywords: آموزش گروهی ، لوح فشرده ، کیفیت زندگی ، آسم
Journal or Publication Title: مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6241

Actions (login required)

View Item View Item