Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

بررسي آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و ميزان رعايت آن توسط آنها در بيمارستان‌هاي شهر مشهد

(1390) بررسي آگاهي پرستاران از حقوق بيمار و ميزان رعايت آن توسط آنها در بيمارستان‌هاي شهر مشهد. مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://zums.ac.ir/nmcjournal/

Abstract

زمینه و هدف حقوق بیمار همان انتظاراتی است که او از موسسات خدمات بهداشتی، درمانی دارد. منشور حقوق بیمار عبارت است از دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت او برای اطمینان از اینکه در مواقع بیماری بدون تبعیض سنی و جنسی و وضعیت مالی از جسم و جان و سلامت او مراقبت کافی به عمل خواهد آمد و این مراقبت در محیطی سرشار از احترام و با کیفیت مطلوب ارایه خواهد شد. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی پرستاران از حقوق بیمار و میزان رعایت آن توسط آنها در بیمارستان های شهر مشهد انجام شده است. روش بررسی این پژوهش یک مطالعه تحلیلی توصیفی- مقطعی بود. نمونه های پژوهش شامل ۴۸۶ نفر از پرستاران می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود؛ بخش اول مربوط به مشخصات دموگرافیک و بخش دوم و سوم مربوط به موقعیت های حقوقی بیماران بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط پرستاران، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نتایج نشان داد میزان آگاهی و رعایت حقوق بیمار از دیدگاه پرستاران در بیش از نیمی از موارد (۵/۵۴ و۴/۶۲) در سطح عالیبوده و میزان آگاهی و رعایت حقوق بیماران با متغییرهایی از قبیل سن کیفی شده، سابقه و تحصیلات، سمت و... ارتباط معنی داری نشان نداد (P>۰/۰۵). نتیجه گیری با توجه به نتایج، رعایت حقوق بیمار در بیش از نیمی از موارد در سطح عالی بوده، ولی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع لازم است با انجام اقداماتی از قبیل تدوین و تصویب قوانین مربوط به حقوق بیماران و حقوق پرستاران و ایجاد ضمانت اجرایی برای آن، احترام به این گروه از دریافت کنندگان مراقبت بهداشتی حفظ و ارتقاء یابد تا در آینده نزدیک شاهد بهبود کیفیت خدمات بهداشتی- درمانی و رضایت بیشتر بیمار، کادر درمانی و بیمارستانی باشیم.

Item Type: Article
Keywords: حقوق بیمار ، آگاهی ، عملکرد ، پرستار
Journal or Publication Title: مراقبت هاي پيشگيرانه در پرستاري و مامايي
Abstract and Indexing: ISC
Depositing User: خانم گیتی شاه محمدی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/6233

Actions (login required)

View Item View Item