Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

تاثير سرد كردن مايع همودياليز بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي

(1396) تاثير سرد كردن مايع همودياليز بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد.

[img] Text
6r.pdf

Download (198kB)

Official URL: http://jssu.ssu.ac.ir/article-1-4539-fa.html

Persian Abstract

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی تاثیرات جدی بر کیفیت زندگی بیماران دارد، امروزه انسان ها نه تنها تمایل به افزایش عمر دارند بلکه خواستار بهبود و پیشرفت کیفیت زندگی نیز هستند. شاید به توان با روش های کم هزینه، کم‌عارضه و آسان مانند سرد‌کردن مایع دیالیز، کیفیت زندگی این بیماران را بهبود بخشید. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی Clinical trial بود که به صورت تصادفی، متقاطع و دو سوکور انجام شد. 42 بیمار همودیالیزی به دو گروه 20 و 22 نفری تقسیم شدند. سپس گروه اول به مدت چهار هفته همودیالیز استاندارد (مایع c°37) و به طور هم زمان گروه دوم، همودیالیز سرد (مایع c°35) دریافت کردند، در چهار هفته دوم نوع همودیالیز گروه ها عوض شد. در این مدت کیفیت زندگی سه بار، قبل از انجام مطالعه، بعد از اتمام چهار هفته اول و دوم با استفاده از پرسش نامه کوتاه 36 سوالی کیفیت زندگی (SF-36) Short Form-36 summary scale بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از SPSS22 و آزمون های آماری من‌ویتنی و فریدمن در سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که 2/45‌% از نمونه ها مرد و 8/54‌% زن بودند. بعد از چهار هفته اول، میانگین کیفیت زندگی در مرحله سرد و استاندارد به ترتیب، 45/73 و 30/44 و بعد از چهار هفته دوم، به ترتیب، 83/79 و 51/48 بود. این بدین معنی است که همودیالیز سرد به طور معنی داری کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت را بهبود بخشیده است (001/0P<). نتیجه‌گیری: همودیالیز سرد می تواند کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت را در بیماران همودیالیزی بهبود ببخشد.

Item Type: Article
Journal or Publication Title: مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
Abstract and Indexing: ISC, Other
Volume: 6
Number: 9
Depositing User: خانم مریم زرقانی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/3292

Actions (login required)

View Item View Item