Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

اثر صدا با فرکانسهای مختلف بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان

(1397) اثر صدا با فرکانسهای مختلف بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان.

[img] Text
1r.pdf

Download (587kB)

Official URL: http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_id=2188&sid=1&s...

Persian Abstract

زمینه و هدف: صدا یکی از مهؤثرترین عوامهل بهرونزاد تأثیرگهذار بهر مکانیزمهای پردازشی مغز ازجمله زمان واکهنش و میهزان توجهه انسهان اسهت کهه نقهش عمدهای در بروز خطای انسانی و حوادث شغلی دارند. هدف این مطالعه بررسی اثر فرکانس صدا بر توجه انتخابی و زمان واکنش انسان است. روش بررسی: این تحقیق یك پژوهش مداخلهای است که در سال 1396 بر روی 65 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. اندازهگیهریهها و آزمونها در دو موقعیت زمانی یعنی قبل از مواجهه با صدا و حین مواجهه با صدا در فرکانسهای مختلف 555 ،1555 ،2555 ،4555 و 0555 هرتهز انجهام گرفهت. جهت تعیین صدا با فرکانسهای مختلف از نرمافزار exe.Frequency استفاده شد و آزمونهای عملکرد شناختی شامل زمهان واکهنش، میهزان دقهت و توجهه توسط آزمون استروپ پیچیده انجام شد. آنالیز دادهها با استفاده ازSPSS انجام شد. یافتهها: میانگین سنی افراد مذکر 12/21 سال با انحراف معیار 13/5 و میانگین سنی افراد مؤنث 91/19 سال با انحراف معیار 15/5 بود. نتایج مطالعه نشان داد بها افزایش فرکانس از 555 تا 4555 هرتز زمان واکنش کاهش و از 4555 تا 0555 هرتز زمان واکنش افزایش مییابد. بین زمهان واکهنش بها فرکهانسههای مختلهف ارتباط معناداری وجود نداشت. در هر دو گروه مذکر و مؤنث مواجهه با صدا در تمام فرکانسها باعث افزایش تعداد خطها شهد و بیشهترین میهزان خطها در فرکهانس 1555 هرتز قرار داشت. بین نمره تداخل و زمان تداخل با فرکانسهای مختلف ارتباط معنادار وجود داشت. نتیجهگیری: بهها توجههه بههه معنههادار شههدن تأثیر فرکانس صدا بهر نمره تداخل و زمهان تداخل افهراد، بها تغییهر ایهن فاکتورهها زمههان واکنههش و زمههان انجهام آزمونهای ذهنهی و میزان خطای افراد تغییهر مییابد. بر این اساس در پسههتهای کهاری و وظایهههف شهههغلی حسهههاس کهههه نیازمنهههد اسهههتفاده از عملکردهههای شههناختی ماننههد دقههت و زمههان واکنههش هسههتند اثر فرکانس صدا باید مد نظر قرار گیرد.

Item Type: Article
Abstract and Indexing: ISC, Other
Identification Number: http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2188-fa.html
Depositing User: خانم مریم زرقانی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/3286

Actions (login required)

View Item View Item