Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

تأثیر تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی

(1398) تأثیر تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی. مجله دانش و تندرستی، دوره 14 ،شماره 1 ،بهار 1398.

Full text not available from this repository.

Official URL: http://knh.shmu.ac.ir/index.php/site/article/view/...

Persian Abstract

مقدمه: تحريک تخمک‌گذاري توسط گنادوتروپين ها باعث افزايش پروژسترون در اواخر فاز فولیکولار و به‌دنبال آن تأثیر منفي روي نتيجه تحريک تخمک‌گذاري می‌شود. در اين مطالعه به بررسي تأثير تجویز پروژسترون بر تعداد فولیکول‌های ثانویه موش تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پیش از لانه‌گزینی پرداخته شد. مواد و روش‌ها: در اين مطالعه از 15 سر موش ماده بالغ استفاده شد. حيوانات به‌طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند: گروه کنترل، گروه تحريک تخمک‌گذاري و گروه تحريک تخمک‌گذاري همراه با تجويز پروژسترون. در گروه‌هاي تجربي، باhMG و hCG، تحريک تخمک‌گذاري انجام شد و سپس حاملگي کاذب در هر سه گروه القا گرديد. در گروه تجربی 2 پس از القاي حاملگي کاذب، روزانه 1mg پروژسترون به ازاء هر موش تزريق شد. جهت بررسي‌هاي بافت‌شناسی، در زمان پيش از لانه‌گزيني نمونه‌های تخمدان از هر سه گروه برداشته و پس از جمع‌آوري داده‌ها تجزیه و تحلیل آماري انجام شد. نتايج: در بررسی نتايج، تعداد فولیکول‌های ثانویه بين گروه‌های تجربی 1 نسبت‌به گروه تجربی 2 و گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<). اما در گروه تجربی 2 نسبت‌به گروه کنترل، اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: تجویز پروژسترون پس از تحريک تخمک‌گذاري باعث مهار فولیکولوژنز و در نتیجه جلوگیری از وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان می‌شود. به نظر مي‌رسد که تجویز پروژسترون پس از تحريک تخمک‌گذاري باعث ایجاد شرايط متعادل‌تر در تخمدان شده است.

Item Type: Article
Journal or Publication Title: مجله دانش و تندرستی، دوره 14 ،شماره 1 ،بهار 1398
Abstract and Indexing: ISC, Other
Identification Number: https://doi.org/10.22100/jkh.v14i1.2193
Depositing User: خانم مریم زرقانی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/3285

Actions (login required)

View Item View Item