Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

بررسی مقایسه اي اختلال نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر در سال 1394

(1395) بررسی مقایسه اي اختلال نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحدابهر در سال 1394. نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری، پیاپی ۲۸ (تابستان ۱۳۹۵).

Full text not available from this repository.

Official URL: https://www.magiran.com/paper/1825637?message=Find...

Persian Abstract

سرمایۀ فرهنگی یکی از انواع سرمایهاي است که در تحلیل بوردیو(1977(مطرح شده است. به دنبال مطرح شدن مفهوم سرمایۀ فرهنگی در حوزة جامعهشناسی، پژوهشهاي مختلفی انجام شده است که با عناوین مختلف به بررسی رابطه بین سرمایۀ فرهنگی و دیگر متغیرها مانند موفقیت تحصیلی پرداختهاند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه اقتصادي بر سرمایه فرهنگی معلمان استان همدان وشهرستان هاي تابعه در بین نمونه 376 نفري پرداخته است و از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو 1 .کارشناس ارشد پرستاري بهداشت روان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران. نویسنده مسئول 4288@gmail.com asgari 2 .دکتراي تخصصی پرستاري، استاد یار دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 150 / بررسی مقایسه اي اختلال نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد ابهر وتئوري مصرف گرایی جهت تنظیم فرضیه هاي پژوهش استفاده شده است . روش گردآوري داده ها پیمایش می باشد که به صورت پرسشنامه بسته و در طیف لیکرد تنظیم گردیده است . جمعیت نمونه از طریق نمونه گیري تصادفی انتخاب شده اند ، از طریق نرم افزار spss و amos نسخه 23 وبا استفاده از فرمول هاي رگرسیون وتحلیل مسیر به تحلیل داده ها پرداخته شده که در نهایت این نتایج به دست آمده است ، به ازاي یک واحد افزایش در سرمایه اقتصادي ، میزان درآمد، میزان رفاه و قیمت مسکن به ترتیب 27 درصد ، 18درصد ، 28 درصد و 20 درصد افزایش در سرمایه فرهنگی کاملا مشهود می باشد وبه این ترتیب می توان معنی دار بودن تاثیر متغیر هاي مستقل بر متغیر وابسته (سرمایه فرهنگی ) راتایید نمود.

Item Type: Article
Journal or Publication Title: نشریه پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری، پیاپی ۲۸ (تابستان ۱۳۹۵)
Abstract and Indexing: ISC, Other
Depositing User: خانم مریم زرقانی
URI: http://repository.zums.ac.ir/id/eprint/3284

Actions (login required)

View Item View Item